kolmapäev, oktoober 18, 2006

Selgunud on projektiideede võistluse võitjad!

eTwinningu projektiideede konkurss oli igati edukas, esiteks seetõttu, et nii paljud õpetajad soostusid lahkelt oma mõtteid jagama. Suur tänu õpetajatele, kes projektiidee kirja panid ja võistlusele saatsid. Kindlasti leiavad ja leidsid teie poolt välja pakutust mõtteainet ja inspiratsiooni paljud teie kolleegid.

Samuti suur tänu kõigile hindajatele, kelle antud punktide põhjal selgusid võitjad. Häid ideid pingereastada on raske, kõik 24 ideed said lugejatelt väga kõrged hinnangud, vahed olid vaid mõnepunktilised.

Allpool võitjad ja lugejatelt enim punkte saanud ideed.

Kõige kõrgema lugejate hinnangu pälvis idee "Virtuaalreis partnerkooli"

Kuna eTwinning projekt on virtuaalne, siis idee seisnebki selles, kuidas virtuaalselt oma partneritega kokku saada. Projekti sisuks on bussiga (virtuaalselt) reisida partnerkooli.
Sihtrühm: 14- 15aastased põhikooli õpilased või turismi eriala õpilased.
Õpilastele probleemülesanne:
Meie partnerkool asub Portugalis x-maakonnas. Meie sooviks on üksteist külastada. Selleks aga peame õppima Euroopat tundma (kuidas oma reis ökonoomseks ja huvitavaks muuta). Õpilaste ülesandeks on koostada REISIPÄEVIK ajaveebina, kus on kirjas missugused huvitavad vaatamisväärsused meile teepeale jäävad, mida kindlasti sooviksime külastada. Peame uurima, kus me ööbime ja kui palju raha läheb meil vaja reisimiseks. Samuti peame otsustama, mis me kingituseks kaasa võtame.
PROJEKTI TULEMINA valmib meil mõlemal reisiprojekt ja reisipäevik. Projekti lõpus võrdleme partneritega oma tulemusi (reisipäevikusse lähevad ka kirja naljakad juhtumid, mis reisi ajal juhtusid). Projekti alguses teeme video reisiseltskonnast, mille saadame partneritele. Projekti lõppedes, aga viime läbi videokonverentsi, et siis juba oma partneritega „reaalselt” kokku saada ning videokonverentsil anname ülevaate oma reisist ning kingituse üle.
TWINNIMINE: Reisi jooksul peame pidevalt omavahel suhtlema ehk siis twinnima, kuna ühe korra peame reisi ajal teepeal kohtuma. Kus ja millal, see selgubki juba reisides (see seik panebki meid omavahel suhtlema ja teeb virtuaalreisi põnevamaks).
Projekti käigus kasutame väga erinevaid e-vahendeid (twinspace, e-mail, msn, video, digipildid, blogi,foorum, videokonverents, skype, MS Office jne…).
INTEGRATSIOON: Projekt hõlmab praktiliselt kõiki õppeaineid, samuti arendab väga olulist oskust- vajadusel ise toime tulla informatsiooniga.


Idee autor on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse haridustehnoloog Varje Tipp. Kuna Varje kuulub aga Eestis programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning ekspertgruppi, siis tema idee auhinnalisel kohale ei kandideerinud.

I KOHT "Ühiskonna valupunktid ja positiivsed küljed"
Projekti käigus viivad erinevate Euroopa riikide kooliõpilased läbi fotovaatluse oma kodulinnas. Fotodele tuleb püüda visuaalselt nähtavaid probleeme ning positiivseid külgi, mis õpilaste meelest nende linna ning ühiskonda iseloomustavad. Fotodest tuleb koostada esitlus, kus tutvustatakse erinevaid probleeme ning pakutakse välja ka võimalused nende lahendamiseks.
Kui õpilased on oma tööd lõpetanud, tõlgitakse tööd ning saadetakse tutvumiseks partnerkoolidele, see annab võimaluse võrrelda olukorda erinevates riikides ning arutleda nende põhjuste üle.
Projekti kestus: Projekt on tähtajatu (uusi liikmeid lisatakse kooliaasta alguses), kuid konkreetne projektitöö kulgeb ühe aasta lõikes ning aasta lõpul koostatakse kokkuvõtted läinud aasta tööst.
Õpilased: projektis osalevad 16-19-aastased õpilased.
Partnerid: erinevate Euroopa riikide koolid.
Pedagoogilised eesmärgid: äratada õpilaste huvi ühiskonna probleemide vastu, arendada oskust probleemidele lahendusi leida, arendada õpilaste analüüsivõimet, oskust kasutada IKT- vahendeid ning keelekasutust.
Projekti seotus õppekavaga: projekt on mõeldud ühsikonnaõpetuse 12. klassi kursuse jaoks - läbi projekti saab kaasata erinevate teemade käsitlemist - sotsiaalpoliitika, majandus, kodanikukohustused jm. Integreeritus: ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia, inglise keel, arvutiõpetus. E-vahendid: videokonverents, jututuba, projekti kodulehekülje loomine, materjalide avaldamine veebis, õpikeskkond VIKO, slaidiesitlused, fotod, e-post, foorum.
Tulemus: Projekti tulemusena pannakse kokku õpilastööde põhjal koostatud võrdlus erinevate ühiskondade valupunktide ning positiivsete külgede kohta ning analüüsitakse tulemusi. Kui fotovaatluse viivad läbi ning esitlevad õpilased, siis kokkuvõtva võrdleva uuringu panevad kokku õpetajad koos õpilastega.
Projekti aastane aruanne ilmub projekti kodulehel, samuti on sinna üles pandud parimad esitlused.


Idee autor on Kuressaare Gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Madli-Maria Niit.

II koht Kuidas ma endale nime sain
Kestus 1 a, õpilaste vanus 9-11 a.
Õppeainete integratsioon: eesti keel, inimeseõpetus, inglise keel, kunstiõpetus, ühiskonnaõpetus, arvutiõpetus.
Projekti eesmärgiks on õppekavas käsitletud teema –„Mina ja mind ümbritsev maailm“ (põlvkondade järjepidevus ja erinevused eri põlvkondade vahel, põlvkonna definitsioonini jõudmine)teemal arutlemine, järelduste tegemine (läbi joonistamise) kinnistamine. Kasutatakse aktiivõppe ja projektõppe meetodeid.
Pedagoogilised eesmärgid on õpetada ja arendada õpilast:
•väärtustama inimsuhted, suhted perekonnas, suhted klassikaaslaste vahel;
•õppida läbi viima uurimustööd – kuidas ma endale nime sain
•teada ning meelde jätta oma sünniandmed (aeg, koht, kaal, pikkus jne);
•suhtlemisoskuse arendamine uurimustöö abil (kaasõpilasega, vanematega, vanavanematega);
•õpetada väärtustama mineviku pärandit ja perekonna traditsioone hoidma;
•õpetada hindama vanemat generatsiooni ning väärtustama nende elukogemust;
•suunata õpilaste mõtted isa-ema rollile ning ärgitada õpilast ette kujutama enda tuleviku pere mudelit;.võrrelda erinevate maade kombeid lapse nime valikul.
Infotehnoloogia-alased eesmärgid:
•õppida koostama esitlust (slaidide valimine, liikumine, piltide lisamine jne),
•esitluse koostamine programmis MS PowerPoint, esinemine kaasõpilastele/lastevanematele, fotode skaneerimine - töötlemine programmiga Irfan, sugupuu koostamine programmis MS Word ning lisamine PowerPoint`i.
Projekti tulemus:
1. esitluse ettekanne lastevanematele;
2. uurimustöö tulemuste (ka partnerite) kokkuvõtte tegemine, mis on kajastatud Magazine Factory`s (aktiivne ajalehe tometamine mitmelt poolt);
3. uurimustöö tulemusena tuua välja enam levinud nimed nii Eestis kui mujal (kajastub MagazineFactory`s)
4. Huvitavamate nimesaamislugude kajastamine MagazineFactory`s
5. erinevate riikide õpilased saavad valida eesnimede järgi endale sõbrad, suhtlemine sõpradega e-postiga ja Wikis.
6. Videokonverentsi läbiviimine, et õpilased saaksid ka üksteist näha ja vahetult suhelda.

Idee autor on Pärnu Koidula Gümnaasiumi algklasside õpetaja Tiiu Leibur.

III koht Kus on kerge olla noor? (Where is it easy to be young?)
5-7 partnerit võimalikult erinevatest Euroopa riikidest;
ühiskonnaõpetus, võõrkeel, arvutiõpetus (jututuba, veebiajakiri)
Õpilased vanuses 15-19
Projekti kestvus 10 nädalat
a) võrrelda seadusandlust, kas ja mis vanuses on noortele miski lubatud – suitsetamine, alkoholi tarvitamine, narkootikumide tarvitamine, sõitmine jalgrattaga, mopeediga, autoga, abiellumine, lapse saamine, abort, koolist lahkumine, tundidest puudumine, tunni ajal ringi jalutamine, õpetaja korralduste eiramine, üksi tänaval liikumine, üksi välismaal reisimine, üksi elama asumine jne. - töö toimub koolisiseselt. (2 nädalat)
b) moodustada töögrupid – meelemürkide/mõnuainete kasutamise uurijad; sõiduvahendite juhtimise uurijad; koolikohustuse täitmise uurijad; pereelu alustamise uurijad jne. Igasse töögruppi kuulub õpilasi igast riigist (4-5). Töögruppides olevad õpilased võrdlevad omavahel riikides kehtivaid vanusepiiranguid vastavalt oma teemale (töö toimub jututoas). Koostavad aruande – report – (ainult võrdlus, mitte analüüs) ja esitavad selle koos tabeli või diagrammiga veebiajakirjas. (2 nädalat)
c) moodustatakse uued töögrupid (igas grupis on esindatud kõik riigid), kuid selliselt, et keegi ei jää oma eelmise teemaga edasi tegelema. Uued grupid tutvuvad eelmiste koostatud aruannetega ja asuvad otsima põhjusi, miks on kehtestatud vanusepiirangud erinevates riikides erinevad ja kas sellised vanusepiirangud on õigustatud. Grupid koostavad analüüsi kõigi võimalike põhjuste ja selgitustega. (3 nädalat)
d) järgnev nädal on mõeldud viimaste grupitööde kommenteerimiseks. Kõik õpilased kommenteerivad esitatud analüüse, arutavad, vaidlevad ja vastavad kommentaaridele. (1 nädal)
e) Projekti viimases etapis arutlevad iga riigi õpilased isekeskis, millises riigis oleks noorel kõige parem ja/või turvalisem kasvada, arvestada tuleb kõiki valdkondi. Kuna õpilaste arvamused ei pruugi kokku langeda, esitavad kõik oma arvamuse iseseisvalt, kus põhjendavad, millise riigi seadusandlus on kõige “noore-sõbralikum”. Lõpp-seisukohad avaldatakse veebiajakirjas. Lähtudes statistikast (kui paljud eelistavad üht või teist riiki) võib välja kuulutada Kõige “Noorte-sõbralikuma” Riigi. (2 nädalat)

Idee autor on Pärnu Koidula Gümnaasiumi inglise keele õpetaja Katrin Saks.

Palju õnne võitjatele!

Kõik konkursile saadetud ideed on väljas rahvuslikul lehel.

Kommentaare ei ole: